Prijímanie detí do evidencie

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme len deťom v našom obvode.
Pridelený obvod VÚC sú v Bratislave:
mestská časť Staré Mesto: Košická
mestská časť Ružinov: ulice Horárska, Hraničná, Hríbová, Kaštieľska, Kláštorská, Komárňanská, Ľanová, Tučkova, Varínska, Vyšná, Jarabinková, Košická, 
mestská časť Vrakuňa: Modricová, Orgovánová
mestská časť Nové Mesto: Budyšínska, Hlučínska, Kukuričná, Kutuzovova, Laskomerského, Makovického, Mestská, Moravská, Osadná, Pleznská (okrem čísiel 1-7, ktoré sú pridelné ambulancii MUDr Gáborovej - Petoja, s.r.o.), Priečna, Rešetkova, Robotnícka, Sliezska, Česká 

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme len deťom v našom obvode. Pokiaľ máte kartu u iného lekára a patríte do nášho obvodu a máte záujem o starostlivosť z našej strany, je potrebné sa nám telefonicky alebo mailom ozvať a zahlásiť svoj záujem a následne splniť nasledovné kroky:

1) Súhlasiť s pravidlami našej ambulancie (ak by čokoľvek z pravidiel nebolo jasné, neváhajte nás prosím kontaktovať, veľmi radi vysvetlíme):


2) Dieťa je staršie ako 15 mesiacov, dohoda s predchádzajúcim pediatrom bola uzatvorená viac ako 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému žiadate o prestup a je plne zaočkované a súhlasíte s jeho ďalším povinným očkovaním.

3) Ak je splnený bod 1 a 2 vypíšte prosím, čo najpresnejšie dotazník, ktorý je na stiahnutie tu:

4) Vypíšte Odstúpenie od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Vysvetlivky: (v hlavičke vypíšte meno dieťaťa, bydlisko, poisťovňu a dátum narodenia), V Bratislave, dňa..... (vpíšte aktuálny dátum), aktuálna dohoda zaniká (vpíšte posledný deň aktuálneho mesiaca)

5) Vypíšte žiadosť o odovzdanie zdravotnej dokumentácie, ktorú spolu s Odstúpením doručíte aktuálnemu pediatrovi

Vysvetlivky: v žiadosti je potrebné vypísať meno a sídlo aktuálneho pediatra a meno a rodné číslo dieťaťa, dátum ku ktorému uzatvárate s nami dohodu je prvý deň nasledujúceho mesiaca). Žiadosť je na stiahnutie tu:

6) Prečítajte si a vypíšte POUČENIE dotknutej osoby (GDPR, v súvislosti so spracúvaním osobných údajov) A vypíšte DOHODU o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v 2 rovnopisoch a spolu s vyplneným dotazníkom nám poučenie a dohodu prineste po predchádzajúcom dohovore osobne na ambulanciu, alebo po dohovore vhoďte do schránky/zašlite poštou. Všetky položky v dohode musia byť vyplnené (meno, adresa, rodné číslo, číslo poisťovne, predchádzajúci pediater, sídlo predchádzajúceho pediatra, telefonický kontakt na predchádzajúceho pediatra, dátum, od ktorého bolo dieťa v evidencii predchádzajúceho pediatra)! Dohoda je platná až po podpísaní z našej strany! Okrem prideleného obvodu nemáme povinnosť brať iných pacientov. Dohoda je na stiahnutie tu: